Hållbarhetspolitik

Voyage By Me arbetar tillsammans med de lokala researrangörerna, för en hållbar turism vad gäller resenärers miljöpåverkan, anställda och de lokala samhällen som besöks. För att minska  ”fotavtrycket” på naturen och främja välbefinnandet har vi infört principer för en hållbar utveckling av våra resor. Denna hållbarhetspolitik syftar till att integrera en filosofi för hållbar utveckling i alla aktiviteter som föreslås och etablera och främja en sund miljöpraxis i hela verksamheten.Vi strävar efter att minimera turismens negativa effekter på miljön och maximera effektiv resursanvändning. Vi vill anta hållbarhetsaspekten genom att utveckla dokumenterade system för att genomföra, mäta, övervaka och sprida god miljöprestanda både när det gäller vår egen verksamhet samt våra lokala partners.Vi strävar efter att uppnå detta genom att öka kommunikationen och medvetenheten om våra ansträngningar i enlighet med denna policy och främja ett ansvarsfullt miljöbeteende hos våra anställda, leverantörer och kunder på alla nivåer.

1. Social förvaltning

Voyage By Me vill skapa adekvata och säkra arbetsförhållanden i enlighet med socialpolitik och universella mänskliga rättigheter.

– De anställda är fria att gå in i sin anställning via eget val och kan lämna när de väljer utan påföljd.

– Vi tillåter inte barnarbete från 14 år eller yngre.

– Vi ser till att människor inte diskrimineras i fråga om rekrytering, anställningsvillkor, tillgång till utbildning och ledande befattningar eller främjande av kön, ras, ålder, funktionshinder, etnicitet, religion / övertygelse eller sexuell läggning.

– Vi stöder yttrandefrihet, förening och sammansättning av våra medarbetare.

– Vi betalar våra anställda en lön som är lika med eller över det lagliga läget i landet där de verkar.

– Våra anställda har rätt till sjukfrånvaro och en fast års/tim/veckolön, beroende på avtal och gängse regler i landet där de verkar.

– Vi erbjuder möjligheter till personlig och professionell utveckling av våra anställda.

2. Intern miljöledning

Voyage By Me vill minska negativ inverkan på miljön med hjälp av följande medel:

– Vårt företag försöker minska transportanvändningen för de anställda. På ett sådant sätt minimerar vi föroreningar som orsakas av trafik till och från arbetet.

– Vi använder miljövänlig transport när det är möjligt.

– Utskrifter av dokument är inte relevant för oss som digitalt företag, allting görs online. På detta sätt främjar vi pappersfria arbeten i den mån det är möjlig.

– Vi följer nationell avfallslagstiftning med bla sopsortering och återvinning.

– Vi följer nationella bestämmelser om avloppsvattenbehandling.

– Vi följer markanvändning och byggregler.

3. Produkt- och supplychain management

Voyage By Me har som mål att minimera turismens negativa inverkan på miljön och maximera ekonomiska och sociala fördelar för de lokala samhällen där vi verkar, genom följande aktioner:

– Vi avser att utveckla skriftliga engagemang / uppförandekoder för våra nyckelpartnerbyråer, där vi ska inkludera de principiella hållbarhetsbestämmelserna (inget barnarbete, inget sexuellt utnyttjande, ingen korruption och bestickning, korrekt avfallshantering och skydd av biologisk mångfald).

– Vi informerar våra nyckelparters om företagens hållbarhetspolitik och de förväntas följa den där det är relevant.- Vi har för avsikt att ge vägledning inom hållbarhetsledning.

– Vi kommer att genomföra en långsiktig politik för hållbart boende.

– Vi strävar efter att försäkra att boendeleverantörer följer lokala och nationella bestämmelser.

– Vi strävar efter att försäkra att transportföretag uppfyller lagstadgade krav på säkerhet.

– Vi avser att utveckla en uppförandekod / riktlinjer för känsliga utflykter och aktiviteter. Leverantörer av känsliga utflykter eller aktiviteter, som erbjuds genom lokala partners, kommer att ta emot och genomföra dokumenterade riktlinjer för att minimera negativ inverkan på naturen av besökare.

– Vi erbjuder inte attraktioner där djur är i fångenskap och motsätter oss alla former av olagliga och exploaterande former av denna typ av turism.

– Vi vill inte medverka till att djurarter exploateras, konsumeras, visas eller säljs.

– Utflykter som innefattar skådning av vilda djur, som safari eller valskådning, överensstämmer med relevanta uppförandekoder. (tex så uppmanar vi våra kunder att i dagsläget inte boka valskådning på Sri Lanka – detta kan dock ändras om leverantörerna ändrar sitt sätt).

– Varje störning av naturliga ekosystem vill vi ska minimeras.

– Vi främjar utflykter och aktiviteter som involverar och stöder lokalsamhällen genom att köpa lokala tjänster, mat och varor.

– Vi främjar aktiviteter som stöder lokal miljö och biologisk mångfald, till exempel besöka skyddade områden, nationalparker utan att för den skull slita för mycket på naturen.

4. Kundkommunikation och skydd

Vi strävar efter att skydda våra kunder, öka kundnöjdheten och utveckla kundens engagemang för hållbarhet.

Före bokningen

– Voyage By Me garanterar att kundens integritet inte äventyras. Vi har utvecklat sekretesspolicy här: https://voyagebyme.se/integritetspolicy Marknads- och reklammeddelanden överensstämmer med relevant standard och frivilliga uppförandekoder.

– Försäljningsinformation är transparent, fullständig och korrekt med avseende på bolaget och dess produkter och tjänster.

Efter bokning och under resan

– Vi tillhandahåller information om de naturliga omgivningarna, den lokala kulturen och kulturarvet på destinationen.

– Vi ger kunderna riktlinjer och praktisk information om hälsa, säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder.

– En kontaktperson och ett permanent telefonnummer är tillgängligt för nödsituationer.

– Vi ger tydlig information om engagemanget för hållbarhet.

– Vi uppmuntrar kunder att använda lokala restauranger och butiker.

– Vi ger rekommendationer om hur man gör ett positivt miljömässigt och kulturellt bidrag: begränsa användningen av naturresurser, köp av endast legala souvenirer ( inte t ex statyer från gamla tempel), beakta den lokala klädkoden och kulturella vanor på destinationen.

– Vi informerar kunden om gällande lagstiftning vad gäller inköp, försäljning, export av historiska eller religiösa artefakter och artiklar som innehåller material av hotad flora och / eller fauna.

– Vi informerar kunden om kommersiell, sexuell eller annan form av utnyttjande och trakasserier, särskilt för barn och ungdomar.

Efter resan

– Vi försöker få våra kunder att ge oss feedback efter resan för att förbättra våra anställdas och leverantörers engagemang för ett mer hållbart tillvägagångssätt för aktiviteter och besök som gjorts.

– Vi mäter systematiskt kundnöjdhet.Bolagets VD och hållbarhetskoordinator följer regelbundet de övergripande framstegen och resultaten av hållbarhetspolitiken. Hållbarhetskoordinatorn utvärderar kontinuerligt om det finns behov av att ändra eller utvidga politiken, eller om några specifika saker behöver diskuteras.

Charlotta Naumann, VD och grundare